четвер, 26 березня 2015 р.

Вивчаючи систему роботи вчителя

1.     Відповідно до мети, завдань, плану внутрішкільного контролю визначити для відвідування конкретний урок чи систему уроків (учитель, предмет, клас, тема).
2.      Конкретизувати мету відвідування уроку.
3.      Розробити конкретну програму спостерігання уроку відповідно до визначеної мети відвідування.
4.      Ознайомитися з програмою, пояснювальною запискою до неї, переглянувши підручник, інструктивно-методичні матеріали.
5.      Ознайомитися з результатами педагогічного консиліуму певного класу (реальні навчальні можливості учнів, індивідуальні особливості дітей, стан успішності тощо).
6.      Ознайомитися за журналом з темою попереднього уроку, змістом і характером домашнього завдання.
7.      Переглянути свої записи спостереження і аналізу раніше відвіданих у цього вчителя уроків (які давалися вчителю рекомендації, індивідуальні методичні завдання).
8.     Визначити характер своєї участі у перевірці знань, умінь, навичок учнів (питання для бесіди, тексти контрольних робіт, теми творів, тести, анкети тощо)
9.      Вирішити, кого і з якою метою при потребі взяти з собою на урок (заступника директора, голову методоб'єднання, керівника творчої групи, вчителя-наставника, стажиста, класного керівника, шкільного психолога тощо)
10. Підготувати все необхідне для фіксації ходу уроку та його аналізу.
1.     Якими вимогами і якою літературою Ви користувались при підготовці і проведенні уроку?
2.      Як Ви визначили мету уроку?
3.     Як планували діяльність учнів на уроці?
4.      Які прийоми і методи застосували, як вони виправдали себе?
5.     Які наочні посібники використовували, в чому їх психологічна цінність?
6.     Яку роль ви відносите даному уроку в системі уроків всієї теми?
7.     Як передбачити хід уроку? Чи справдились Ваші передбачення?
8.     Які труднощі виникли у всього класу і окремих учнів? ж»
9.      Що дав урок для виховання волі, характеру, культури, поведінки, праці і ін.?
10. Що на уроці сприяло розвитку пізнавальних здібностей учнів?
11. Чи досягли Ви запланованої мети?
12. Чи задоволені ви своїм уроком?

1.    Визначити ефективність роботи по розвитку пізнавальних інтересів учнів.
2.     Вивчити ефективність методів навчання, що застосовує вчитель на уроці.
3.     Визначити ефективність форм навчання, що застосовує вчитель.
4.     Вивчити педагогічне керівництво з боку вчителя роботою учнів з книгою.
5.    Вивчити, як здійснює учитель міжпредметні зв'язки.
6.     Вивчити об'єктивність оцінювання знань і навичок учнів.
7.     Вивчити, як учитель формує в учнів загальнонавчальні вміння і навички.
8.    Визначити рівень самостійної роботи учнів на уроці.
9.     Ознайомитися з роботою молодого (нового) вчителя.
10. Надати методичну допомогу вчителю з питання,
11. Виявити рівень знань учнів з того чи іншого предмета.
12. Використання учителем теми для виховання доброти і людяності.
13. Вивчити, як використовується на уроці місцевий матеріал.
14. Вивчити здійснення учителем на уроці профорієнтаційної роботи.
15. Вивчити, як формується інтерес до вивчення рідної мови.
16. Виявити рівень засвоєння учнями нового матеріалу.
17. Визначити прогалини та типові недоліки в знаннях учнів, встановити причини.
18. Вивчити, з допомогою яких форм роботи учитель включає учнів в активну творчу діяльність.
19. Познайомитись з умовами, які забезпечують досягнення позитивних результатів.
20. Вивчити, як здійснюється індивідуальний підхід.
21. Ознайомитись з системою ведення тематичного обліку знань.
22. Вивчити методику вчителем повідомлень при вивченні нового матеріалу.
23. Ознайомитись з роботою вчителя по виробленню навичок культури усного і писемного матеріалу.
24. Розвиток учителем самостійної роботи учнів.
25. Перевірити виконання вчителем попередніх рекомендацій.
26. Ознайомитись, як вчитель реалізує мету уроку.
27. Вивчити ефективність застосування роздаткового матеріалу.
28. Вивчити стан диференціації навчання.
29. Проаналізувати стан гуманізації навчання.
30.Визначити рівень національної спрямованості навчання і виховання.
31.Вивчити, як учитель впроваджує ППД.
32.Вивчити раціональне використання учителем часу.
33. Вивчити, як учитель забезпечує засвоєння основних понять змісту уроку.
34. Вивчити ефективність курсової перепідготовки і самоосвіти учителів.
35. Вивчити використання учителем виховного потенціалу уроку.
36. Визначити оптимальність об'єму, складність і способи інструктування домашнього завдання.
37.Як учитель дотримується вимог навчальної програми при оцінюванні ЗІН.
38. Вивчити рівень підготовки учнів до праці і свідомого вибору професії
39.Виявити рівень сформованості в учнів наукового світогляду.
40. Вивчити результативність виховного впливу уроку на формування переконливості і тому подібне


41. Вивчити формування учителем потреби в знаннях.
42. Уміння виділити головне під час вивчення і закріплення нового матеріалу, контролю за знаннями учнів.
43. Уміння доцільно згідно вікових особливостей підібрати форми і методи роботи, зміст матеріалу.
44. Вміння організувати навчальну працю на уроці, забезпечити навчальну дисципліну.
45. Уміння керувати пізнавальною діяльністю учнів, розвивати інтерес.
46. Уміння забезпечити контроль за знаннями, уміннями і навиками учнів.
47. Уміння забезпечити єдність навчання і виховання, виходячи із змісту навчально- виховного матеріалу.
48. Уміння забезпечити критичну спрямованість викладання.
49. Володіння психологією спілкування з учнями.
50. Вивчити стан використання учителем раціональних технологій навчання.
51. Вивчити рівень гуманізації навчання.
іУ52. Вивчити ефективність методів навчання, які застосовує вчитель на уроці.
53. Вивчити об' єктивність оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
54. Визначити ефективність роботи вчителя щодо розвитку пізнавальних інтересів учнів..
55. Вивчити, як вчитель використовує матеріал уроку для виховання учнів.
56. Виявити доцільність та ефективність форм навчання, які використовує вчитель.
57. Вивчити рівень самостійної роботи учнів на уроці.
58. Вивчити, як вчитель здійснює на уроці міжпредметні зв'язки.
59. Вивчити рівень та методи забезпечення зворотного зв'язку на уроці.
60. Вивчити роботу вчителя щодо формування інтересу в учнів до предмету.
61. Вивчити рівень (стан) сформованості (формування) в учнів загальнонавчальних навичок.
62. Вивчити роботу вчителя щодо формування в учнів уміння самостійно здобувати знання.
63. Встановити рівень знання учнями фактичного матеріалу.
64. Вивчити хід впровадження в практичну діяльність вчителів результатів роботи методоб' єднання (творчої, динамічної групи тощо).
65. Вивчити результативність впровадження нової технології.
66. Вивчити стан дисципліни на уроці, рівень культури.
67. Вивчити діяльність вчителя щодо розвитку творчого потенціалу учнів.
68. Вивчити стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості.
69. З'ясувати рівень викладу навчального матеріалу.
70. Вивчити ефективність та доцільність використання наочності на уроці.
71. Вивчити, як вчитель здійснює на уроці індивідуалізацію та диференціацію.
72. Вивчити стиль спілкування вчителя з учнями.
73. Вивчити роботу вчителя щодо активізації управління навчальною діяльністю учнів.
74. З' ясувати оптимальність відбору змісту навчального матеріалу.
75. Ознайомитися з організаційною діяльністю педагога у проведенні уроку.
76. З'ясувати стан роботи вчителя щодо формування внутрішньої мотивації учіння.
77. З' ясувати методи співпраці вчителя і учнів на уроці.
78. Перевірити дотримання санітарно-гігієнічного режиму уроку, правил безпеки.
79. Вивчити техніку проведення уроку (ритм, темп, розподіл часу тощо).
80. Встановити грамотність вчителя при використанні певних навчальних технологій і методик та ефективність їх використання.
81.Вивчити систему контролю, перевірки та оцінювання знань і умінь учнів (гуманність, об'єктивність, зручність і різноманітність методів, форм, типів, видів перевірки та контролю).
82.Вивчити психологічний стан учнів на уроці (активність, впевненість, відчуття комфорту, профілактика стомленості, страху, розгубленості).
83.Вивчити особливості розвитку пізнавальних процесів на уроці (уваги, пам'яті, сприйняття, мислення).
84.Визначити раціональність використання часу на уроці (хронометраж уроку).
85.Визначити відповідність ходу і результату уроку його цілям і завданням.
86.Визначити оптимальність поєднання методів і форм перевірки знань учнів.
87.Визначити стан виконання видів самостійної роботи учнів, їх доцільність та різноманітність.
88.Вивчити методи та прийоми створення сприятливого клімату на уроці.
89.Визначити рівень психологічної взаємодії вчителя та учнів.
90. Вивчити рівень організації ведення шкільної документації на уроці.
91. З'ясувати оптимальність вибору та ступінь досягненім дидактичної мети.
92.Визначити дидактичну доцільність зміни видів діяльності учнів.
93.Визначити ступінь гуманізації навчально-пізнавального процес.
94.Реалізація принципів особистісно-орієнтованої педагогіки на уроці.
95.Ефективність використання інноваційних форм і методів роботи.
96.Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів на уроці.
97.Реалізація вчителем дидактичних принципів навчання.
98.Ефективність застосування методів навчання.
99.Ефективність застосування форм навчання.
100.     Застосування лекційно-практичної системи навчання.
101.     Забезпечення засвоєння учнями основних понять на уроці.
102.     Забезпечення розвитку мислення учнів на уроці.
103.     Ефективність роботи вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів.
104.     Застосування проблемного навчання.
105.     Вміння вчителя організовувати навчальну працю на уроці, забезпечити навчальну дисципліну.
106.     Організація ігрової діяльності учнів на уроці.
107.     Ефективність використання логічно-структурних схем.
108.     Реалізація міжпредметних зв'язків.
109.              Формування в учнів потреби в знаннях, навичок самоосвіти. \У ПО. Комп' ютеризація навчально-виховного процесу.
111.     Розвиток творчих здібностей і обдарувань школярів.
112.     Формування навичок культури усного і писемного мовлення.
113.     Ефективність роботи вчителя з розвитку мови учнів, збагачення словникового запасу.
114.     Робота вчителя над удосконаленням навичок читання учнів.
115.     Формування в учнів інтересу до вивчення рідної мови.
116.     Реалізація ідей українознавства на уроці.
117.     Ефективність застосування вчителем наочності та роздавального матеріалу.
118.     Раціональність розподілу вчителем часу на уроці.
119.     Гуманізація навчально-виховного процесу.
120.     Здійснення трудового виховання і профорієнтаційної роботи.


1.    Мета уроку визначена (чітко, конкретно, дидактично правильно, недостатньо чітко, неконкретно, дидактично виправдано).
2.     Види (етапи) мовної діяльності (взаємопов'язані, недостатньо логічно послідовно, не послідовно, обумовлені темою і метою уроку, не обумовлені змістом уроку та поставленим дидактичним завданням).
3.     Використані методи роботи (ефективні, малоефективні, неефективні, передбачають ознайомлюючий, стандартизуючий, варіативний, комбінований характер мовної діяльності школярів).
4.     Прийоми (вступу, активізації, практичного застосування фонетичного, лексичного, граматичного матеріалу, різноманітні, доцільні, стимулюючі активну пізнавальну мовну діяльність учнів, одноманітні, доцільні, нестимулюючі).
5.     Учитель застосував (хорові, парні, індивідуальні, комбіновані форми роботи, які сприяли формуванню мовних умінь і навичок).
6.     Використання аудіовізуальних способів навчання (магнітофон, програвач, діафільми, епідіаскоп, кінофільм, таблиці, картини і т.д.)
7.     Зворотній зв' язок (достатній, достатній частково, незадовільний).
8.     Темп уроку (високий, уповільнений). Мовною практикою охоплені (всі учні класу, більша частина, менша, окремі учні).
9.     Мовна діяльність школяра (повністю, частково) спрямована на формування, активізацію, автоматизацію) умінь та навичок (вимови, аудіювання, діалогічного мовлення, монологічного, читання) (відповідає, частково відповідає, не відповідає визначеній меті уроку).
10.Мовлення учнів має (рецептивний, репродуктивний, умовно-продуктивний, продуктивний характер), комунікативне (повністю, частково) обумовлене, необумовлене.
11.Учні оперують (фонетичним, лексичним, граматичним) матеріалом на рівні (слова, речення, репліки, зв'язного висловлювання) з використанням (без використання) навчальної опори (логічних: аналогій, алгоритмів, схем, таблиць; зорових, складових слухозорових: картин, ілюстрацій, озвучень картини та діафільмів і т.д.)
12.Учні проявили (стійкі, слабкі, незадовільні) уміння і навички під час оперування лексичними одиницями, граматичними структурами а (алогічних, відмінних) ситуація усного спілкування, читання (про себе, вголос, синтетичного, аналітичного).
13.Типовими недоліками в мовній підготовці школярів є (недосконала вимова, відсутність фонематичного слуху, мовної інтуїції, обмежений лексичний запас, незнання або недостатнє усвідомлення граматичних структур, недостатні навички самостійного мовлення без використання навчальних опор, невміння користуватися стимулюючими до розмови репліками, уповільнена мовна реакція і т.д.).
14.Інтерес учнів до вивчення іноземної мови (великий, значний, незначний, відсутній).
15.Урок проведений на високому, невисокому, незадовільному (науковому рівні); методично: грамотно, недостатньо грамотно, незадовільно).

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ БІОЛОГІЇ
I.   Чи правильно визначена тема уроку.
  - Які нові питання, закони передбачається вивчити.
• - Як розкриваються навчальні й виховні завдання уроку.
  - Який навчальний матеріал планується повторити.
  - Які поняття формуються, які закріплюють відповідно до програми.
II.   Доцільність розподілу навчального часу на певні етапи уроку, чи відповідає хід уроку наміченому плану.
Ш. Зміст уроку:
1.     Відповідність змісту уроку програмі.
2.     Наукова спрямованість уроку.
3.     Уміння вчителя виділити основне в навчальному матеріалі, не перевантажувати урок другорядним матеріалом.
4.     Дотримання принципу науковості та доступності.
5.     Наочність (таблиці, гербарії, моделі, колекції, живі об'єкти, ТЗН).
6.     Використання на уроках результатів робіт учнів, отриманих на інших видах навчальної діяльності (вдома, на екскурсіях, у куточках живої природи та ін.)
7.     Практичні роботи з натуральними об'єктами:
1.     розпізнання;
2.      спостереження;
3.      визначення;
4.      зіставлення;
5.      короткочасний експеримент (якщо він є на уроці).
8.     Опора на раніше вивчене.
9.     Зв'язок теорії з практикою.
10. Ознайомлення учнів з екологічними проблемами Наступність у вивченні матеріалу.
11.Ступінь самостійної навчальної діяльності учнів:
6.      самостійність суджень;
7.      усвідомлення запам'ятовування;
8.      вміння використовувати наявні знання;
9.      закріплення (застосування знань у нестандартних ситуаціях, робота з підручником, обґрунтованість відповідей).
12.Диференціація навчання.
13.Контроль та оцінювання.
14.Домашні завдання (обсяг, посиль гість, інструктаж)
15.Реалізація завдань уроку.


1.     Правильність формулювання теми уроку відповідно до державної програми.
2.     Мотивація мети уроку.
3.     Обґрунтованість типу уроку.
4.     Педагогічна доцільність структури уроку, правильність витрат навчального часу на окремі частини уроку.
5.     Раціональність використання технічних засобів навчання, зокрема наочності.
6.     Культура праці учнів.
7.     Використання вчителем сучасних методів, форм, засобів навчання і виховання, вибір оптимального їх поєднання в конкретних умовах.
8.     Розвиток здібностей та інтересів школярів.
9.     Відповідність поєднання методів навчання дидактичним завданням уроку.
10.Організація самостійної роботи учнів: характер самостійної діяльності учнів, послідовність видів і завдань самостійної роботи учнів.
11.Система врахування та оцінки знань учнів: умотивованість та об'єктивність оцінок, виставлених на уроці.
12.Доцільність поєднання індивідуальних форм перевірки знань учнів.
13.Педагогічна майстерність учителя: вміння організовувати клас, підтримати дисципліну, самоконтроль та педагогічний такт, рівень мовлення, володіння голосом.
14. Загальна оцінка уроку: наскільки успішно було реалізовано виховні та основні
завдання, конкретні висновки і пропозиції щодо уроку.
СХЕМА АНАЛІЗУ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ
Вид спостереження
Основні критерії
Використання
індивідуального досвіду
УЧНІВ
Виявлення цього досвіду шляхом постановки запитань. Організація обміну змістом власного досвіду між учнями. Підтримка учителем найбільш правильних версій. Побудова на основі цих версій вивчення нового матеріалу
Застосування учителем на уроці дидактичного матеріалу
Використання учителем різних джерел інформації
Заохочення учнів до виконання нестандартних, проблемних завдань
Добір завдань різної складності.
Застосування карток з описом основних навчальних дій та послідовністю їхнього використання.
Характер педагогічного спілкування
Уважне вислуховування учнів, незалежно від рівня їхньої успішності Бесіда з дітьми на рівних, підтримка партнерських, доброзичливих стосунків.
Підтримка незалежності учнів, упевненості в собі
Прояв чуйності, доброзичливості вчителя до кожного учня
Надавання допомоги дітям, які не встигають за темпом роботи класу.
Активізація способів навчальної праці
Стимулювання учнів до застосування різноманітних способів навчальної роботи
Аналіз усіх запропонованих способів, розв'язання проблем. Обговорення найбільш раціональних способів.
Виявлення серед запропонованих учням найбільш особистісно- значимих шляхів розв'язання завдань
Організація, навчально- виховного середовища та його вплив на учнів
Рівень залучення кожного учня в роботу класу протягом усього уроку.
Надання дітям можливості вибирати завдання серед різних варіантів, запропонованих учителем.
Створення умов, які дозволять кожному учневі бути активним, самостійним

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ХІМІЇ
1.     Чи відповідає зміст уроку поставленій меті, чи правильно дібраний матеріал для досягнення мети.
2.     Чи відповідає теоретичний рівень викладу матеріалу рівню класу. Як використовується програма.
3.     На якому науковому рівні викладається матеріал.
4.     Чи здійснюється зв'язок із вивченим раніше. Як використовуються міжпредметні зв'язки.
5.     Добір методів та засобів викладання матеріалу (проблемно-пошуковий, ілюстративний, евристичний тощо).
6.     Застосування наочності.
7.     Вимоги до хімічного експерименту:
10. підготовленість та стан обладнання;
11.дотримання техніки безпеки;
12.уважне ставлення учнів до роботи;
13. аналіз та фіксування дослідів.
8.     Мова вчителя.
9.     Контроль та оцінювання. Форми контролю: письмові, усні, самостійні і контрольні роботи.
10. Диференціація навчання.
11. Домашнє завдання. Обсяг, доступність, інструктаж із виконання.
12. Досягнення мети та завдань уроку.
СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ФІЗКУЛЬТУРИ
Під час аналізу уроку зверніть увагу на таке:
1.     Підготовка вчителя до уроку.
2.     Місце проведення.
3.     Інвентар.
4.     Своєчасність початку уроку.
5.     Зовнішній вигляд учителя, наявність плану уроку.
6.     Зовнішній вигляд учнів.
7.     Шикування, здача рапорту, привітання, постановка завдань уроку.
8.     Дозування у часі частин уроку Мова, тон учителя, володіння правильною термінологією
9.     Фізіологічна послідовність під час виконання фізичних вправ (від легкого до складного і від складного до легкого).
10. Поведінка учнів під час уроку. Виховання свідомої дисципліни.
11.Професійно-методична підготовка вчителя.
12.Оцінювання знань і вмінь учнів, його об'єктивність, коментування (заохочення, оголошення подяки).
Примітка. Навчальну частину уроку можна не оцінювати.
13. Фізичне навантаження на уроці.
14. Міжпредметні зв'язки.
Кожен урок розпочинати зі спортивних вправ. У ході уроку задіювати теоретичні відомості. Привчити учнів до самостійних занять. У заключній частині уроку підбити підсумок, виставити оцінки, дати домашнє завдання.
1.        Підготовка учителя до уроку (записи на дошці, обладнання, таблиці).
2.        Обладнання робочого місця школяра (чи є все необхідне для уроку), підготовка учнів до уроку,
3.        Чи правильно визначені вчителем навчальні, виховні, розвиваючі цілі? Які конкретно навчально-пізнавальні завдання ставив учитель перед учнями на уроці? Чи досягнув учитель мети на уроці?
4.        Відповідальність змісту уроку програмі. Місце серед інших уроків щодо вивчення всієї теми.
5.        Виконання основних принципів дидактики (науковість, наочність, доступність, єдність теорії з практикою).
6.        Як визначено структуру уроку, види, прийоми і методи роботи відповідно до мети, змісту уроку і рівня підготовленості учнів класу?
7.        Як здійснювався диференційований підхід у навчанні школярів? Попередження неуспішності учнів.
8.        НОП на уроці, раціональне використання часу на уроці.
9.        Контроль за знаннями учнів. Форми контролю. Види опитування. Об'єктивність оцінювання.
10. Способи розвитку розумової діяльності школярів.
11. Система повторення.
12. Види перевірки домашнього завдання.
13. Усвідомлення у засвоєнні учнями правил, математичних понять, математичної символіки.
14. Розвиток математичної мови.
15. Як розв'язувалося завдання - озброїти учнів методами самостійної роботи (проведення спеціальних індивідуальних завдань, самостійна робота з підручником, літературою, навчаючих самостійних робіт)?
16 Прищеплювання інтересу до предмета.
17. Міжпредметні звязки.
18. Спілкування вчителя з учнями (такт, вміння володіти класом, бажання допомогти учневі).
19. Домашні завдання (рівень, обсяг, інструктаж, врахування індивідуальних можливостей).
20. Підбиття підсумку уроку.


           Продумувати у комплексі та конкретизувати у плані уроку завдання навчання, розвитку та виховного впливу.
           Ретельніше продумувати не тільки навчальну мету, але й розвивальну та виховну. У зв'язку з цим опрацювати добірку матеріалів у методичному кабінеті «Рекомендації вчителю» — вимоги до визначення мети та завдань уроку.
           Конкретизувати мету та завдання уроку, пов'язуючи їх зі змістом навчального матеріалу.
           Поглиблювати практичні вміння та навички у використанні інноваційних форм і методів роботи.
           Застосовувати наочність, яка привернула б увагу учнів до матеріалу, що вивчається.
           Доцільніше використовувати наочність, продумати її місце у структурі.
           Використовувати у системі методів навчання елементи проблемності через систему відповідних прийомів.
           Продумувати і правильно використовувати контрольно-корекційну функцію уроку як стимулюючу роль навчальної праці.
           Ретельно продумувати методи та прийоми роботи над навчальним матеріалом відповідно до структурної організації уроку.
           Продумувати систему вправ, ншіежну практичну спрямованість уроку.
           Продумувати систему запитань, які спонукали б до висновків, зіставлень, аналізу.
           Приділити увагу добору дидактичного матеріалу (елементи новизни, факти для порівняння, зіставлення, висновків), подбати про його виховне значення (матеріали методичного кабінету школи «На допомогу вчителю»).
           Практикувати випереджувальні завдання, продумувати їх систему, значення.
           Продумувати систему роботи з підручником, передбачати самостійну роботу (відбір матеріалу для ілюстрації, виписування з підручника орфограм, правил, законів тощо).
           Передбачити систему тренувальних вправ, що містять не тільки аналіз явищ, законів, а й творчі вправи.
           Звернути увагу на розвиваюче навчання — розвиток розумових здібностей учнів (мислення, мови, уяви, пам'яті тощо) шляхом добору відповідних методів та форм роботи.
           Покращити використання підручника як первинного джерела знань, як засобу організації самостійної роботи учнів.
  V Поліпшити етап уроку «домашнє завдання», а етап уроку «перевірка домашнього
завдання» використовувати для актуалізації матеріалу, необхідного для засвоєння нової теми.
           Розробити моделі уроків, у яких усувати виявлені недоліки.
           Зосереджуватись над правильними прийомами праці з учнями (опрацювати матеріал «Типи, структура, методика уроку в школі» / за ред. Онищука В. П.).
           Звернути увагу на оволодіння прийомами педагогічної технології.
           Продумувати систему домашніх завдань для циклу уроків, спираючись на індивідуальний підхід та диференційоване навчання.
           Розробити цикл можливих інтегрованих тем.
           Звернути увагу на використання гри як методу організації навчально - виховного процесу.
           Звернути увагу на методику організації колективної, групової, індивідуальної творчої діяльності.
           Систематично працювати над запобіганням неуспішності учнів.


ПАМ'ЯТКИ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ВЧИТЕЛЕМ УРОКУ
Пам'ятка 1
Здійснюючи самоаналіз уроку, доцільно відповісти на такі запитання:
1.      Наскільки під час планування і проведення уроку враховано реальні навчальні можливості учнів?
2.      Яке місце даного уроку в темі, розділі? Як він пов'язаний із попереднім і наступним уроками? В чому специфіка цього уроку? Його ти.
3.      Мета уроку (загальноосвітня, виховна, розвивальна). Чи був між ними взаємозв'язок? Які завдання були головними? Які особливості класу, окремих груп школярів були враховані в завданнях?
4.      Чому вибрана структура уроку була раціональною для розв’язання цієї мети? Чи правильно визначили на уроці час для опитування, вивчення нового матеріалу, закріплення, домашнього завдання? Чи раціонально розподілено час, відведений на всі етапи уроку?
5.      На яких ідеях, положеннях, фактах зробили головний акцент на уроці й чому?
6.      Яке поєднання методів навчання обрали для розкриття нового матеріалу. На скільки був обгрунтованим вибір методів навчання?
7.      Яке поєднання форм навчання обрали для розкриття нового матеріалу ц чому? Чи необхідно було застосувати диференційований підхід до учнів?
8.      Як було організовано контроль засвоєння знань, умінь і навичок? У яких формах і якими методами цей контроль здійснювався?
9.      Що допомогло забезпечити високу працездатність учнів протягом усього уроку?
10.  Завдяки чому вдалося раціонально використати час, запобігти перевантаженню учнів?
11.  Завдяки чому на уроці зберігалася добра психологічна атмосфера спілкування з учнями?
12.  Як було продумано запасні методичні заходи в разі непередбачених ситуацій?
13.  Чи вдалося вчителеві повною мірою реалізувати всі поставленні завдання? Якщо не вдалося, то чому? Коли вчитель планує їх доробити?
Пам'ятка 2
1.     Яка тема уроку? Чи збігається вона з календарним плануванням?
2.      Чи правильно визначено мету, завдання уроку? Чи відбиваються вони найголовніше в навчальному матеріалі?
3.      Чи правильно обраний тип уроку (відповідно до теми і мети уроку)?
4.      Чи відповідає структура уроку обраному типу уроків?
5.      Чи ефективно розподілено час уроку: 1/3 уроку - робота з новим матеріалом, 2/3 - самостійна та пізнавальна діяльність учнів?
6.      Чи є оптимальний вибір методів та прийомів навчання, наочності, використаних на уроці?
7.      Що саме з ППД ви використали на уроці?
8.      Чи вдалося вам диференціювати навчання на уроці?
9.      Чи були активними діти на уроці? Якщо ні, то чому?
а) дітям було нецікаво;
б) дітям було важко зрозуміти вас;
в) переважав авторитетний стиль спілкування з учями.
10.  Чи велике домашнє завдання ви дали дітям і чи вдалося підготувати дітей до нього?
11.  Чи зуміли ви провести короткий ефективний підсумок уроку (тобто знову наголосити на головному у навчальному матеріалі уроку), оцінити відповіді учнів?
12.  Дайте оцінку своєму уроку, своїй діяльності на уроці. Чи реалізовані мета, завдання уроку?